- Thi hành nhiều biện pháp nhằm phát triển nông nghiệp.

    - Dùng vũ lực để mở rộng lãnh thổ.

    - Văn hóa độc đáo, tiêu biểu là kiến trúc đền tháp như Ăng-co Vát , Ăng-co Thom....

(Nguồn: Bài 1 trang 22 sgk Lịch sử 7:)