Thời gian Các giai đoạn lịch sử lớn
Thế kỉ VI – Thế kỉ IX Người Khơ – me xây dựng vương quốc riêng gọi là Chân Lạp.
Từ thế kỉ IX (năm 820) đến thế kỉ XV Thời kì phát triển của vương quốc Cam-pu-chia, còn gọi là thời kì Ăng-co.
Thế kỉ XV - 1863 Cam-pu-chia bước vào thời kì suy thoái.
Năm 1863 Thực dân Pháp xâm lược Cam-pu-chia.

(Nguồn: trang 20 sgk Lịch Sử 7:)