Ngày nay, khu vực Đông Nam Á gồm 11 nước:

    Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia, Thái Lan, Mi-an-ma, Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po, In-đô-nê-xi-a, Phi-lip-pin, Bru-nây và Đông Ti-mo.

(Nguồn: Bài 1 trang 19 sgk Lịch sử 7:)