Thời gian Các giai đoạn phát triển chính
Thời tiền sử Chủ nhân là người Lào Thơng.
Thế kỉ XIII Một bộ phận người Thái di cư đến đất Lào gọi là người Lào Lùm.
Năm 1353 Tộc trưởng Pha Ngừm tập hợp và thống nhất cá bộ lạc, lập ra nước Lan Xang.
Thế kỉ XV – XVII Giai đoạn thịnh vượng của Lan Xang.
Thế kỉ XVIII Lan Xang suy yếu, bị Xiêm xâm chiếm.
Cuối thế kỉ XIX Thực dân Pháp xâm lược và biến Lào thành thuộc địa.

(Nguồn: trang 21 sgk Lịch Sử 7:)