Nội dung cơ bản:

- 12/1978: Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đề ra đường lối đổi mới.

- Đường lối này được nâng lên thành đường lối chung của Đại hội XII, XIII, với nội dung:

     + Lấy phát triển kinh tế làm trung tâm.

     + Tiến hành cải cách và mở cửa.

     + Xây dựng chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc.

     + Xây dựng Trung Quốc thành quốc gia giảu mạnh, dân chủ, văn minh.

Thành tựu Trung Quốc đạt được trong những năm 1978-2000:

- Về KT:

     + GDP tăng trung bình hàng năm trên 8%.

     + Cơ cấu tổng thu nhập trong nước theo khu vực kinh tế có sự thay đổi lớn: cơ cấu CN-DV tăng cao.

     + Thu nhập bình quân đầu người tăng nhanh.

- Về KHKT: Đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

- Về đối ngoại: Chính sách đối ngoại có sự điều chỉnh, vai trò quốc tế của nước này được khẳng định.

(Nguồn: trang 24 sgk Lịch Sử 12:)