Sau năm 1945, tình hình ở Đông Bắc Á có nhiều biến chuyển:

- Nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa ra đời.

- Bán đảo Triều Tiên bị chia cắt thành hai miền theo vĩ tuyến 38:

     + 8/1948: nước Đại Hàn Dân quốc được thành lập (phía Nam bán đảo Triều Tiên).

     + 9/1948: nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên ra đời (phía Bắc bán đảo Triều Tiên).

     + Từ tháng 6/1950 đến tháng 7/1953 giữa hai miền.

- Trong nửa sau thế kỷ XX, khu vực Đông Bắc Á đạt được sự tăng trưởng nhanh chóng về kinh tế, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt.

(Nguồn: trang 20 sgk Lịch Sử 12:)