Thời gianSự kiện
10/1949Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời.
8/1948Nước Đại Hàn Dân quốc được thành lập.
9/1949Nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên ra đời.
6/1950-7/1953Diến ra cuộc chiến tranh giữa hai miền Nam – Bắc Triều Tiên.
2000Ký hiệp định hòa hợp giữa hai miền Nam- Bắc Triều Tiên

(Nguồn: Câu 1 trang 25 sgk Sử 12:)