Thời gianSự kiện
1946-1949Diến ra cuộc nội chiến giữa Quốc dân đảng và Đảng cộng sản.
1/10/1949Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập, mở ra một kỷ nguyên mới.
1953-1957Thực hiện kế hoạch 5 năm đầu tiên
1959-1978Thời kỳ kinh tế không ổn định, đất nước có nhiều biến động.
Từ năm 1978-2000Tiến hành cải cách mở cửa và đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

(Nguồn: Câu 2 trang 25 sgk Sử 12:)