Những sự kiện dẫn tới việc thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa:

- Từ năm 1946-1949: diễn ra cuộc nội chiến giữa Quốc dân đảng và Đảng Cộng sản.

     + 20/7/1946: Tưởng giới Thạch phát động cuộc chiến tranh chống Đảng Cộng sản Trung Quốc.

     + Sau giai đoạn phòng ngư tích cực, Quân giải phóng Trung Quốc chuyển sang phản công, lần lượt giải phóng các vùng do Quốc dân đảng kiểm soát.

     + 1/10/1949: nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập

Ý nghĩa sự ra đời nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa:

     + Chấm dứt hơn 100 năm nô dịch và thống trị của đế quốc, xóa bỏ tàn dư phong kiến, đưa nước Trung Hoa bước vào kỉ nguyên độc lập, tự do và tiến lên chủ nghĩa xã hội.

     + Đồng thời, cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

(Nguồn: trang 24 sgk Lịch Sử 12:)