- Sau khi Ngô Quyền mất, hai con là Ngô Xương Ngập và Ngô Xương Văn còn trẻ,lợi dụng tình hình này, Dương Tam Kha không vì nghĩa lớn, mưu lợi riêng đã chiếm ngôi, Ngô Xương Ngập bỏ trốn.

    - Các phe phái nổi lên khắp nơi, đất nước lâm vào tình trạng không ổn định.

Xem tiếp...

- Nhận xét : Tổ chức bộ máy nhà nước còn đơn giản nhưng được thống nhất từ Trung ương đến địa phương.

    + Vua đứng đầu triều đình, quyết định mọi công việc (chính trị, ngoại giao, quân sự).

    + Dưới vua có các quan văn, quan võ.

    + Ở địa phương, các tướng lĩnh có công được vua cử đi cai quản các châu quan trọng gọi là thứ sử.

Xem tiếp...

    Diễn biến cuộc kháng chiến chống Tống do Lê Hoàn chỉ huy :

    - Đầu năm 981, quân Tống theo hai đường thủy và bộ tiến đánh nước ta.

    - Lê Hoàn trực tiếp tổ chức và lãnh đạo cuộc kháng chiến.

    - Nhiều trận chiến diễn ra trên sông Bạch Đằng. Trên bộ quân ta chặn đánh địch quyết liệt. Quân Tống đại bại.

Xem tiếp...

    - Bộ máy cai trị ở trung ương : vua nắm mội quyền hành, giúp vua có thái sư, đại sư và quan lại gồm hai ban văn, võ; các con vua được phong vương và trấn giữ các nơi quan trọng.

    - Chính quyền địa phương :cả nước chia thành 10 lộ, dưới lộ có phủ và châu.

    - Xây dựng quân đội: 10 đạo quân và hai bộ phận cấm quân và quân địa phương.

Xem tiếp...

    Nhà Đinh xây dựng đất nước:

    - Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế (Đinh Tiên Hoàng), định đô ở Hoa Lư, Ninh Bình.

    - Không dùng niên hiệu của Hoàng đế Trung Quốc, tự dặt niên hiệu là Thái Bình.

    - Đặt tên nước là Đại Cồ Việt, xây dựng bộ máy chính quyền mới.

    - Cử sứ thần sang giao hảo với nhà Tống.

    - Đúc tiền riêng để lưu thông trong nước.

Xem tiếp...