Nhà Đinh xây dựng đất nước:

    - Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế (Đinh Tiên Hoàng), định đô ở Hoa Lư, Ninh Bình.

    - Không dùng niên hiệu của Hoàng đế Trung Quốc, tự dặt niên hiệu là Thái Bình.

    - Đặt tên nước là Đại Cồ Việt, xây dựng bộ máy chính quyền mới.

    - Cử sứ thần sang giao hảo với nhà Tống.

    - Đúc tiền riêng để lưu thông trong nước.

(Nguồn: Bài 1 trang 31 sgk Lịch sử 7:)