- Nhận xét : Tổ chức bộ máy nhà nước còn đơn giản nhưng được thống nhất từ Trung ương đến địa phương.

    + Vua đứng đầu triều đình, quyết định mọi công việc (chính trị, ngoại giao, quân sự).

    + Dưới vua có các quan văn, quan võ.

    + Ở địa phương, các tướng lĩnh có công được vua cử đi cai quản các châu quan trọng gọi là thứ sử.

(Nguồn: trang 25 sgk Lịch Sử 7:)