Việc khai hoang đã tăng diện tích canh tác nhưng ruộng đất bỏ hoang nhiều, vì nông dân bị địa chủ cường hào cướp ruộng đất nên họ phải lưu vong.

(Nguồn: trang 137 sgk Lịch Sử 7:)