Việc đẩy mạnh công cuộc khai hoang đã tăng thêm diện tích ruộng đất canh tác, giải quyết việc làm cho dân nghèo.

(Nguồn: trang 137 sgk Lịch Sử 7:)