- Xây dựng bộ máy nhà nước quân chủ chuyên chế thống nhất, ở kinh đô ở Phú Xuân. Vua trực tiếp điều hành mọi công việc hệ thống từ trung ương đến địa phương.

    - Ban hành bộ Hoàng triều luật lệ ( Luật Gia Long).

    - Chia nước làm 30 tỉnh và một phủ trực thuộc ( Thừa Thiên).

    - Củng cố quân đội gồm nhiều binh chủng.

(Nguồn: trang 136 sgk Lịch Sử 7:)