Tên cuộc kháng chiến Thời gian Lực lượng quân xâm lược
Chống quân xâm lược Tống 1075 – 1077 10 vạn bộ binh, 20 vạn dân phu
Kháng chiến lần thứ nhất chống quân xâm lược Mông Cổ 1-1258 3 vạn
Kháng chiến lần thứ hai chống quân xâm lược Nguyên 1-1258 50 vạn
Kháng chiến lần thứ ba chống quân xâm lược Nguyên 12-1287 30 vạn

(Nguồn: trang 81 sgk Lịch Sử 7:)