Năm Sự kiện
1010 Lý Công Uẩn đặt niên hiệu là Thuận Thiên, dời đô về Đại La, đổi tên thành Thăng Long.
1054 Nhà Lý đổi tên nước thành Đại Việt.
10 – 1075 Quân ta hành quân tiến hành đánh thành Ung Châu.
1077 Lý Thường Kiệt mở cuộc tấn công lớn ở sông Như Nguyệt đánh bại quân Tống xâm lược.
12 - 1226 Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho Trần Cảnh.
01 - 1258 Ba vạn quân Mông Cổ do Ngột Lương Hợp Thai chỉ huy xâm lược nước ta.
01 - 1285 50 vạn quân Nguyên do Thoát Hoan chỉ huy xâm lược nước ta.
05 – 1285 Quân ta phản công đánh đuổi giặc Nguyên ra khỏi bờ cõi đất nước.
12 – 1287 Quân Nguyên ồ ạt tiến vào nước ta.
04 – 1288 Chiến thắng Bạch Đằng đánh bại quân Nguyên lần thứ ba.

(Nguồn: Bài 2 trang 81 sgk Lịch sử 7:)