- Năm 1802, Nguyễn Ánh đặt niên hiệu là Gia Long, chọn Phú Xuân làm kinh đô.

    - Nhà nước quân chủ tập quyền được củng cố, vua Nguyễn điều hành mọi công việc hệ trọng trong nước, từ trung ương đến địa phương.

    - Ban hành bộ "Hoàng triều luật lệ" (Luật Gia Long).

    - Xây dựng quân đội nhiều binh chủng.

(Nguồn: trang 147 sgk Lịch Sử 7:)