- Phong trào đã gây ra cho triều đình Trịnh – Lê nhiều tổn thất, khó khăn.

    - Tuy thất bại nhưng ý chí đấu tranh chống áp bức, cường quyền của nghĩa quân đã làm lung lay nền thống trị của chính quyền Lê – Trịnh, chuẩn bị cơ sở thuận lợi cho thắng lợi của phong trào Tây Sơn.

(Nguồn: Bài 3 trang 119 sgk Lịch sử 7:)