- Phong trào nông dân ở Đàng Ngoài diễn ra liên tục, mạnh mẽ, cả miền xuôi lẫn miền ngược.

    - Các cuộc khởi nghĩa đều được quần chúng nhân dân tham gia ủng hộ rất tích cực, gây khó khăn cho triều đình Trịnh – Lê nhiều tổn thất.

(Nguồn: trang 119 sgk Lịch Sử 7:)