- Biểu diễn múa trên dây, múa đèn, các trò ảo thuật.

    - Điêu khắc gỗ trong các đình, chùa.

    - Nghệ thuật sân khấu đa dạng: tuồng, chèo, hát ả đào….

(Nguồn: Bài 2 trang 116 sgk Lịch sử 7:)