- Phật Bà Quan Âm nghìn mắt nghìn tay ở chùa Bút Tháp (Bắc Ninh).

(Nguồn: trang 115 sgk Lịch Sử 7:)