- Quân Mông Cổ mạnh nhưng quân ta có ý chí kiên quyết, đoàn kết.

    - Quân ta thực hiện chính sách "vườn không nhà trống", biết tận dụng thời cơ mở cuộc phản công nên cuộc kháng chiến giành thắng lợi.

(Nguồn: trang 57 sgk Lịch Sử 7:)