- Thái sư Trần Thủ Độ khảng khái trả lời vua Trần : "Đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo".

    - Vua Trần ra lệnh bắt giam sứ giả Mông Cổ vào ngục.

    - Khi được tin quân Nguyên chuẩn bị xâm lược,vua Trần ban lệnh cả nước sắm sửa vũ khí, các đội dân binh được thành lập, ngày đêm luyện tập quân sự....

(Nguồn: Bài 2 trang 57 sgk Lịch sử 7:)