Quân đội nhà Trần hoàn chỉnh, quy củ, được học tập binh pháp và luyện tập võ nghệ.

(Nguồn: trang 53 sgk Lịch Sử 7:)