- Chú trọng việc khai hoang, đắp đê, nạo vét kênh ngòi.

    - Đặt chức quan Hà đê sứ trông coi, đốc thúc việc đắp đê.

    → Nông nghiệp nhanh chóng phục hồi và phát triển.

    → Chủ trương phát triển nông nghiệp của nhà Trần rất phù hợp, kịp thời đáp ứng nguyện vọng của nhân dân.

(Nguồn: trang 53 sgk Lịch Sử 7:)