Sự thịnh vượng của Trung Quốc dưới thời Đường được biểu hiện :

    - Xã hội ổn định, đạt đến sự phồn thịnh.

    - Bờ cõi đưuọc mở rộng bằng tiến hành những cuộc chiến tranh xâm lược các nước láng giềng.

    - Bộ máy nhà nước được củng cố, hoàn thiện.

    → Dưới nhà Đường, Trung Quốc trở thành một quốc gia phong kiến cường thịnh nhất châu Á.

(Nguồn: Bài 2 trang 12 sgk Lịch Sử 7:)