- Sự xuất hiện của công trường thủ công: nhiều xưởng dệt lớn, chuyên môn hóa cao, thuê nhiều nhân công ở Tô Châu, Tùng Giang, xưởng làm đồ sứ ở Cảnh Đức.

    - Thương nghiệp phát triển, thành thị phát triển và phồn thịnh như: Bắc Kinh, Nam Kinh.

    - Ra nước ngoài buôn bán với nhiều nước Đông Nam Á, Ấn Độ, Ba Tư, Ả Rập.

(Nguồn: Bài 2 trang 15 sgk Lịch Sử 7:)