- Giành lại nền độc lập tự do cho dân tộc.

    - Mang lại niềm vui chiến thắng, niềm hạnh phúc của nhân dân.

    - Lật đổ âm mưu xấu xa của quân giặc, xóa bỏ ranh giới chia cắt đất nước, đặt nền tảng thống nhất quốc gia.

    - Làm hiện rõ tinh thần yêu nước, ý chí đấu tranh anh dũng của dân tộc.

Xem tiếp...

    - Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế, lấy niên hiệu là Quang Trung

    - Tuyển quân ở Nghệ An, Thanh Hoá.

    - Duyệt binh, làm lễ tuyên thệ.

    - Quyết định phản quân vào Tết Kỉ Dậu.

Xem tiếp...

    Quân Thanh dễ dàng chiếm được Thăng Long, nên chúng chủ quan , kiêu ngạo, cho quân lính mặc sức làm điều phi pháp, tàn ác.

    → Quang Trung quyết định tiêu diệt quân Thanh vào dịp Tết Kỉ Dậu để tạo yếu tố bất ngờ, làm cho quân giặc không kịp trở tay, nhanh chóng thất bại.

Xem tiếp...

    - Trước lực lượng kẻ thù ngoại xâm mạnh, muốn chống lại phải dựa vào sức mạnh của cả dân tộc, phải có người chính danh vị kêu gọi cả nước đánh giặc.

    - Được quần chúng nhân dân ủng hộ, tháng 12 – 1788, Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế, lấy hiệu là Quang Trung. Việc Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế để chứng tỏ nước Nam đã thống nhất, có người đứng đầu.

Xem tiếp...

    Trước thế mạnh của giặc, quân ta rút khỏi Thăng Long để bảo toàn lực lượng, vì so sánh lực lượng bên ta yếu hơn bên địch.

Xem tiếp...