- Giành lại nền độc lập tự do cho dân tộc.

    - Mang lại niềm vui chiến thắng, niềm hạnh phúc của nhân dân.

    - Lật đổ âm mưu xấu xa của quân giặc, xóa bỏ ranh giới chia cắt đất nước, đặt nền tảng thống nhất quốc gia.

    - Làm hiện rõ tinh thần yêu nước, ý chí đấu tranh anh dũng của dân tộc.

(Nguồn: trang 130 sgk Lịch Sử 7:)