Triệu Minh Vương
趙明王
Vua Nam Việt (chi tiết...)
Hoàng đế Nam Việt
Trị vì 125 TCN – 113 TCN
Tiền nhiệm Triệu Văn Đế
Kế nhiệm Triệu Ai Vương
Thông tin chung
Vương hậu
Hậu duệ
Tên húy Triệu Anh Tề (趙嬰齊)
Triều đại Nhà Triệu
Thân phụ Triệu Văn Đế
Mất 113 TCN
Nam Việt

Triệu Minh Vương (趙明王), húy Triệu Anh Tề (趙嬰齊) là vị vua thứ ba nhà Triệu nước Nam Việt, ở ngôi từ năm 125 TCN đến 113 TCN.

Tiểu sử

Triệu Anh Tề là con trưởng của Triệu Văn Đế.

Sau khi giúp Văn Đế đánh bại quân Mân Việt, vua nhà Hán sai Trang Trợ sang Nam Việt dụ Văn Vương (tức Triệu Văn Đế) vào chầu, nhưng đình thần xin vua đừng đi, bèn cho thái tử Anh Tề đi thay.

Anh Tề làm lính túc vệ ở kinh thành Trường An nhà Hán. Ông yêu và lấy người con gái họ Cù ở Hàm Đan.

Anh Tề ở đất Hán 10 năm. Đến năm 125 TCN, vua cha là Triệu Văn Đế mất, Anh Tề được về nước để nối ngôi, tức là vua Triệu Minh Vương.

Khi lên ngôi, ông bèn cất giấu ấn của Tiên đế (tức Triệu Vũ Đế), bỏ tiếm hiệu (không xưng Đế nữa)1 và lập Cù thị làm Vương hậu và trọng dụng Lữ Gia, thăng làm chức Thái phó. Sau đó ông sinh được con trai là Triệu Hưng và lập làm thế tử. Ngoài Cù thị và Triệu Hưng, ông còn có một bà vợ người Việt, sinh con là Triệu Kiến Đức và một người con khác là Thứ Công (次公). Cả Kiến Đức và Thứ Công đều lớn tuổi hơn Triệu Hưng.

Hán Vũ Đế mấy lần sai sứ giả sang dụ ông vào chầu. Triệu Minh Vương sợ vào yết kiến phải theo pháp độ nhà Hán ngang với các chư hầu ở trong triều, nên cố ý cáo ốm không đi và sai con là Thứ Công vào làm con tin.

Năm 113 TCN hoặc 115 TCN [cần dẫn nguồn], Triệu Minh Vương qua đời, ở ngôi tất cả 12 năm. Thế tử Triệu Hưng lên ngôi, tức là Triệu Ai Vương.

Xem thêm

 • Triệu Ai Vương
 • Triệu Văn Đế
 • Triệu Dương Vương
 • Cù thị
 • Nhà Triệu
 • Nam Việt
 • Phiên Ngung (địa danh cổ)
 • Cung điện Phiên Ngung
 • Lữ Gia
 • Lang Công
 • Vấn đề chính thống của nhà Triệu

Chú thích

 1. ^ Đại Việt sử ký toàn thư, Quyển 2, Kỷ nhà Triệu, có chép: "Mậu Thìn, năm thứ 12, (Hán Nguyên Đỉnh năm thứ 4). Trước kia vua làm thế tử, sang làm con tin cho nhà Hán ở Trường An, lấy con gái người họ Cù ở Hàm Đan, sinh con tên là Hưng. Đến khi lên ngôi, giấu ấn của tiên đế đi, dâng thư sang nhà Hán xin lập Cù thị làm hoàng hậu, Hưng làm thế tử."

Tham khảo

Castle 02.svg Chủ đề Lịch sử
LocationofVietnam 3.png Chủ đề Việt Nam

(Nguồn: Wikipedia)