Triệu Ai Vương
趙哀王
Vua Nam Việt (chi tiết...)
Hoàng đế Nam Việt
Trị vì 113 TCN – 112 TCN
Tiền nhiệm Triệu Minh Vương
Kế nhiệm Triệu Dương Vương
Thông tin chung
Tên đầy đủ Triệu Hưng (趙興)
Thụy hiệu Ai Vương (哀王)
Triều đại Nhà Triệu
Thân phụ Triệu Minh Vương
Thân mẫu Cù hậu
Sinh 117 TCN
Mất 112 TCN
Nam Việt

Triệu Ai Vương (chữ Hán: 趙哀王; 117 TCN-112 TCN) tên thật là Triệu Hưng (趙興), là vua thứ 4 nhà Triệu nước Nam Việt, trị vì từ năm 113 TCN - 112 TCN, tức chỉ 1 năm.

Tiểu sử

Triệu Ai Vương là con thứ hai của vua Triệu Minh Vương và Cù hậu - người Hàm Đan (Trung Quốc). Khi lên nối ngôi, Triệu Hưng mới 4 tuổi.

Bấy giờ Hán Vũ Đế (Lưu Triệt) sai An Quốc Thiếu Quý sang dụ vua Nam Việt vào chầu. Thiếu Quý nguyên là tình nhân của Cù thái hậu lúc trước, đến khi Thiếu Quý và Cù hậu gặp nhau, lại tư thông ân ái, hai người dỗ dành vua Ai Vương đem nước Nam Việt dâng cho vua Hán.

Lúc đó, Triệu Ai Vương còn quá nhỏ, đồng ý nghe lời Cù thái hậu, định sang chầu nhà Hán. Thừa tướng Lữ Gia biết rõ mọi chuyện. Cù hậu muốn tiêu diệt thế lực của thừa tướng Lữ Gia nên mở tiệc rượu ở trong cung. Tiệc rượu mới bắt đầu, thái hậu bảo Gia rằng:

Nam Việt nội thuộc Trung Quốc là điều lợi cho nước, thế mà tướng quân lại cho là bất tiện là tại sao?

Nhưng do Triệu Ai Vương can ngăn nên kế hoạch không thành. Ai Vương vốn không có ý giết Lữ Gia, Gia cũng biết thế, vì vậy đến mấy tháng không hành động gì. Nhà Hán sai Hàn Thiên Thu và em Cù thái hậu là Cù Lạc đem 2 nghìn quân tiến vào đất Nam Việt. Lữ Gia bèn hạ lệnh trong nước rằng:

Vua còn nhỏ tuổi, thái hậu vốn là người Hán, lại cùng với sứ giả nhà Hán dâm loạn, chuyên ý muốn nội phụ với nhà Hán, đem hết đồ châu báu của Tiên Vương dâng cho nhà Hán để nịnh bợ, đem theo nhiều người đến Trường An rồi bắt bán cho người ta làm đầy tớ, chỉ nghĩ mối lợi một thời, không đoái gì đến xã tắc họ Triệu và lo kế muôn đời.

Bèn cùng với em đem quân đánh, giết vua Triệu Ai Vương và Cù hậu, An Quốc Thiếu Quý, cùng tất cả sứ giả nhà Hán. Năm đó Triệu Ai Vương mới 5 tuổi. Sau đó Lữ Gia sai người đi báo cho Tần Vương Triệu Quang ở Thương Ngô và các quận ấp, lập con trưởng của Triệu Minh Vương, anh của Ai Vương là Triệu Kiến Đức lên ngôi, tức là Triệu Thuật Dương Vương.

Xem thêm

 • Lữ Gia
 • Triệu Minh Vương
 • Triệu Thuật Dương Vương
 • Cù hậu
 • Nhà Triệu
 • Nam Việt
 • Phiên Ngung (địa danh cổ)
 • Cung điện Phiên Ngung
 • Lang Công
 • Vấn đề chính thống của nhà Triệu

Tham khảo

 • Đại Việt sử ký toàn thư

(Nguồn: Wikipedia)