Vũ Đế (chữ Hán: 武帝) là thụy hiệu của một số vị quân chủ.

Danh sách

 • Nam Việt Vũ Đế (xưng đế một thời gian rồi đổi lại hiệu là Vũ Vương)
 • Đông Việt Vũ Đế
 • Hán Quang Vũ Đế
 • Ngụy Vũ Đế
 • Tấn Vũ Đế
 • Hoàn Sở Tuyên Vũ Đế (truy tôn)
 • Thành Hán Vũ đế
 • Hậu Triệu Vũ Đế (truy tôn)
 • Tiền Tần Huệ Vũ Đế (truy tôn)
 • Hậu Lương Ý Vũ Đế
 • Bắc Ngụy Đạo Vũ Đế
 • Bắc Ngụy Thái Vũ Đế
 • Lưu Tống Vũ Đế
 • Nam Tề Vũ Đế
 • Lương Vũ Đế
 • Trần Vũ Đế
 • Bắc Tề Hiến Vũ Đế (có thụy hiệu khác là Thần Vũ Đế)
 • Bắc Chu Vũ Đế
 • Tần Vũ Đế (tước hiệu trước là Tây Tần Bá Vương)
 • Bột Hải Vũ Đế (truy tôn, thụy hiệu thật là Vũ Vương)
 • Hậu Đường Vũ Đế (truy tôn)
 • Nam Ngô Vũ Đế
 • Hậu Lê Vũ Đế
 • Nguyễn Vũ Đế (truy tôn)
 • Tây Sơn Vũ Đế

Xem thêm

 • Vũ Vương
 • Văn Vũ Đế
 • Vũ Công
 • Vũ Tử
 • Vũ Hầu
 • Trung Vũ Đế
 • Thánh Vũ Đế
 • Hiếu Vũ Đế
 • Tuyên Vũ Đế

(Nguồn: Wikipedia)