Nguyễn Phúc là một dòng họ có tiếng ở Việt Nam.

Chúa Nguyễn và vương triều Nguyễn

Các chúa Nguyễn

Vua nhà Nguyễn

 • Nguyễn Ánh, tức Nguyễn Phúc Ánh
 • Nguyễn Phúc Đảm
 • Nguyễn Phúc Miên Tông
 • Nguyễn Phúc Hồng Nhậm
 • Nguyễn Phúc Ưng Ái
 • Nguyễn Phúc Hồng Dật
 • Nguyễn Phúc Ưng Đăng
 • Nguyễn Phúc Ưng Lịch
 • Nguyễn Phúc Ưng Kỷ
 • Nguyễn Phúc Bửu Lân
 • Nguyễn Phúc Vĩnh San
 • Nguyễn Phúc Bửu Đảo
 • Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy

Hoàng tộc nhà Nguyễn

 • Nguyễn Phúc Lương Đức, con gái vua Minh Mạng
 • Nguyễn Phúc Vĩnh Trinh, con gái vua Minh Mạng
 • Nguyễn Phúc Trinh Thận, con gái vua Minh Mạng
 • Nguyễn Phúc Tĩnh Hòa, con gái vua Minh Mạng
 • Nguyễn Phúc Hồng Bảo, con trưởng vua Thiệu Trị
 • Nguyễn Phúc Bảo Long, con trai vua Bảo Đại
 • Nguyễn Phúc Bảo Thắng, con trai út vua Bảo Đại.

Tham khảo


(Nguồn: Wikipedia)