Lê Quảng Độ (? – 1517) là quan trải qua bốn triều các vua Lê Hiến Tông, Lê Túc Tông, Lê Uy MụcLê Tương Dực, sau bị tội, xử tử hình vào năm 15171 .


Chú thích

  1. ^ Nguyễn Khắc Thuần, Sđd, tr. 110

Tham khảo

(Nguồn: Wikipedia)