Đỗ Duy Trung (杜維忠,1  ?-1428) là tướng người Việt hợp tác với quân Minh thời kỳ Bắc thuộc lần thứ tư trong lịch sử Việt Nam. Theo sách Đại Việt thông sử, Đỗ Duy Trung người xã Nhuệ Chiết, huyện Ma Khê, phủ Tam Giang, thuộc tỉnh Bắc Giang, Việt Nam.

Thời thuộc Minh

Đỗ Duy Trung vốn là tướng nhà Trần và sau đó phục vụ cho nhà Hồ. Từ thời nhà Trần sang thời nhà Hồ, ông đều giữ chức chủ bạ huyện Ma Khê. Năm 1406, khi quân Minh sang đánh, Đỗ Duy Trung ra hàng, được phong làm Tri phủ Hoá châu.

Do những đóng góp với quân Minh trong việc bảo vệ Hoá châu, Duy Trung được thăng chức Tri phủ Tam Giang.

Khi Giản Định Đế nhà Hậu Trần khởi binh chống quân Minh và tiến ra bắc, nhiều nơi hưởng ứng. Duy Trung vẫn chống lại, giữ thành Tam Giang cố thủ, quân Hậu Trần không hạ được thành. Vì vậy sau khi nhà Hậu Trần thất bại, Duy Trung được vua Minh Thành Tổ ban tỉ thư và dải lụa khen thưởng.

Năm 1416, Duy Trung sang chầu Minh Thành Tổ ở Yên Kinh, được thăng chức Hữu tham chính ở ty Bố chính thuộc Giao Chỉ, vẫn coi việc phủ Tam Giang.

Cuối năm 1427, khi viện binh của Liễu Thăng và Mộc Thạnh bị đánh tan, Vương Thông buộc phải giảng hoà rút về, Đỗ Duy Trung mới chịu đầu hàng Lê Lợi.

Thời Lê

Lê Lợi tha tội cho Đỗ Duy Trung. Tuy nhiên, ông vẫn không phục, liên kết với những người từng hợp tác với quân Minh trước đây như Trần Phong, Lương Nhữ Hốt để chống lại.

Tháng 8 năm 1428, Đỗ Như Trung cùng Trần Phong và Lương Nhữ Hốt lại mưu phản, bị thủ hạ đi tố cáo. Lê Thái Tổ bèn bắt 3 người cầm đầu này giết chết, sau đó hạ chiếu tha hết cho các thủ hạ.

Xem thêm

Chú thích

  1. ^ Việt Nam sử lược/Quyển I/Phần III/Chương XIII

Tham khảo

  • Lê Quý Đôn (1977), Đại Việt thông sử, Nhà xuất bản Khoa học xã hội

(Nguồn: Wikipedia)