Trần Phong có thể là một trong những nhân vật sau:

Nhân vật

  • Trần Phong, tướng người Việt hợp tác với quân Minh thời kỳ Bắc thuộc lần thứ tư trong lịch sử Việt Nam.
  • Trần Phong, một viên quan của nhà Hậu Lê, sau bị Lê Thánh Tông giết.
  • Một tên khác của Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Khác

  • Trần Phong, tên một bộ lạc cổ trong thần thoại Trung Quốc.

(Nguồn: Wikipedia)