Các lĩnh vực Tình hình phát triển. Các thành tựu
Giáo dục – thi cử

- Ra "Chiếu lập học", mở trường công để con em nhân dân có điều kiện đi học, đưa chữ Nôm vào thi cử.

- Quốc Tử Giám đặt tại Huế. Chỉ lấy con em quan lại, thổ hào.

- Lập "Tứ dịch quán" dạy tiếng nước ngoài (Pháp, Xiêm).

Sử học

Địa lí

Y học

- Đại Việt sử kí tiền biên.

- Đại Nam thự lục, Đại Nam liệt truyện.

- Đại Việt thông sứ, Phủ biên tạp lục.

- Lịch triều hiến chương loại chí.

- Gia Định thành thông chí.

- Đại Nam nhất thống chí.

- Hải Thượng y tông tâm lĩnh.

Kĩ thuật

- Làm đồng hồ và kính thiên lí.

- Chế được máy xẻ gỗ chạy bằng sức nước.

- Đóng một chiếc tàu thủy chạy bằng hơi nước.

(Nguồn: Bài 1 trang 147 sgk Lịch sử 7:)