- Hát quan họ Bắc Ninh

    - Hát ca trù, ả đào, hát xẩm,….

(Nguồn: trang 143 sgk Lịch Sử 7:)