- Tháng 6 – 1786, quân Tây Sơn kéo đến trước thành Phú Xuân.

    - Nhờ nước sông lên cao, thuyền Tây Sơn tiến sát thành, tung bộ ibinh giáp chiến với quân Trịnh.

    - Quân Trịnh bạc nhược, bị tiêu diệt nhanh chóng.

    - Chiếm được Phú Xuân, quân Tây Sơn hoàn toàn làm chủ Đàng Trong, đồng thời tạo thanh thế để tiến ra Đàng Ngoài.

(Nguồn: trang 126 sgk Lịch Sử 7:)