Học sinh tự làm.

(Nguồn: trang 106 sgk Lịch Sử 7:)