- Văn hóa, giáo dục, khoa học – kĩ thuật, nghệ thuật thời Trần phát triển đó là do sự quan tâm của nhà nước.

    - Do kinh tế phát triển, xã hội ổn định.

    - Lòng tự hào, tự cường dân tộc được củng cố và nâng cao sau cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm thắng lợi.

(Nguồn: Bài 2 trang 73 sgk Lịch sử 7:)