- Đánh bại quân xâm lược hung tàn, bảo vệ nền độc lập.

    - Khẳng định lòng yêu nước và ý chí quyết tâm bảo vệ đất nước của dân tộc ta.

    - Nâng cao lòng tự hào dân tộc.

    - Góp phần làm cho phong phú truyền thống quân sự của nhân dân ta.

    - Để lại bài học vô giá "Khoan thủ sức dân, để làm kế sâu rễ bền gốc.

    - Ngăn chặn ý đồ của nhà Nguyên trong việc xâm lược các nước khác.

(Nguồn: Bài 2 trang 68 sgk Lịch sử 7:)