- Thực hiện chủ trương "vườn không nhà trống".

    - Tránh thế giặc mạnh khi chúng mới đến xâm lược.

    - Vừa cho quân cản bước tiến của giặc, vừa rút lui bảo toàn lực lượng.

    - Khi thời cơ đến, phản công tiêu diệt giặc, giành thắng lợi.

(Nguồn: Bài 3 trang 61 sgk Lịch sử 7:)