Tình hình nông nghiệp nước ta thời Đinh – Tiền Lê ngày càng ổn định và bước đầu phát triển:

    - Ruộng đất nói chung thuộc quyền sở hữu của làng xã, nhân dân trong làng chia ruộng cho nhau để cày cấy.

    - Vua Lê, vào mùa xuân thường về địa phương tổ chức lễ cày Tịch điền để khuyến khích nông dân.

    - Phát triển khai hoang, mở mang diện tích trồng trọt, đào vét kênh ngòi để tưới tiêu cho đồng ruộng.

    - Mùa lúa các năm 987, 989 đều tươi tốt, được mùa liên tục.

    - Nghề trồng dâu nuôi tằm được khuyến khích.

(Nguồn: trang 32 sgk Lịch Sử 7:)