- Chế độ quân chủ là thể chế nhà nước do vua đứng đầu.

    - Chế độ quân chủ chuyên chế là chế độ mà quyền lực tâp trung tuyệt đối, tối cao, vô hạn trong tay một người (vua- hoàng đế - Thiên tử...) mọi người phải phục tùng tuyệt đối.

(Nguồn: Bài 4 trang 24 sgk Lịch sử 7:)