Lĩnh vực Thành tựu
Chữ viết Chữ Phan xuất hiện sớm – khoảng 1500 năm TCN, là nguồn gốc của chữ viết Hin – đu.
Tôn giáo Là quê hương của đạo Bà La Môn, đạo Hin – đu, đạo Phật.
Văn học Phát triển phong phú với nhiều thể loại: giáo lí, chính luận, luật pháp, sử thi, kịch thơ.
Nghệ thuật kiến trúc Ảnh hưởng sâu sắc của các tôn giáo (Hin-đu, Phật giáo) với những công trình kiến trúc đền, chùa độc đáo.

(Nguồn: Bài 3 trang 17 sgk Lịch sử 7:)