* Nguyên nhân xuất hiện phong trào Văn hóa Phục hưng:

    - Trong thời hậu kỳ trung đại, bộ mặt kinh tế Tây Âu có nhiều thay đổi, quan hệ sản xuất Tư bản chủ nghĩa hình thành cùng với sự tiến bộ của khoa học kĩ thuật.

    - Những quan điểm lỗi thời của xã hội phong kiến, hệ tư tưởng khắt khe của Giáo hội Thiên chúa đã kìm hãm sự phát triển của giai cấp tư sản.

    - Giai cấp tư sản có thế lực về kinh tế, song chưa có địa vị về mặt xã hội tương ứng và muốn xoá bỏ chướng ngại phong kiến.

    - Trong khi đó phong trào cải cách tôn giáo, cuộc đấu tranh của nông dân diễn ra sôi nổi cũng là hậu thuẫn cho giai cấp tư sản chống lại phong kiến.

    * Nội dung tư tưởng của phong trào Văn hóa Phục hưng:

    - Phê phán xã hội phong kiến và Giáo hội.

    - Đề cao giá trị con người.

    - Đề cao khoa học tự nhiên.

    - Xây dựng thế giới quan duy vật tiến bộ.

(Nguồn: Bài 1 trang 10 sgk Lịch Sử 7:)