- Cướp bóc của cải, tài nguyên từ các thuộc địa.

- Buôn bán nô lệ da đen từ châu Phi qua châu Mĩ và châu Âu.

- Cướp biển.

- Quý tộc, tư sản dùng bạo lực "rào đất, cướp ruộng". Hàng vạn nông nô mất ruộng, và làm thuê trong các xí nghiệp của tư sản.

- Từ đó, quý tộc và tư sản đac có được nguồn vốn ban đầu và một đội ngũ đông đảo những người làm thuê.

(Nguồn: trang 8 sgk Lịch Sử 7:)