- Các nước trong khu vực nhận thấy cần phải có sự liên kết, hợp tác để cùng phát triển.

- Muốn hạn chế ảnh hưởng của các cường quốc bên ngòa đối với khu vực.

- Xuất hiện nhiều tổ chức hợp tác trên thế giới

- 8/8/1967: Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á được thành lập (với sự tham gia của 5 nước (Inđônêxia, Malaixia, Xingapo, Thái Lan, Philipin). Tổ chức mở rộng dần với sự tham gia của các nước thành viên.

Nội dung của hiệp ước Bali:

- Tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

- Không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.

- Không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa bằng vũ lực đối với nhau.

- Giải quyết các tránh chấp bằng biện pháp hòa bình.

- Hợp tác phát triển có hiệu quả trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội.

(Nguồn: trang 32 sgk Lịch Sử 12:)